Política de Privacitat

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Titular: ELIAN BARCELONA S.L. (en endavant, ELIANBCN)
 • Domicili social: CL CARAVEL.LA LA NIÑA Num.12 P.7 PTA.B, BARCELONA 08017
 • CIF: B42734962
 • Telèfon: +34 93 838 61 33
 • E-mail: lopd@elianbcn.com

2. DADES PERSONALS RECOPILADES I TRACTADES

ELIANBCN podrà tractar, en funció del servei prestat als usuaris, les dades de caràcter personal següents:

 • Dades de contacte: Dades de contacte dels usuaris recollits a través del correu electrònic que ens envieu.

L'usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
En cas que l'usuari faciliti dades d'un tercer, manifesta haver comptat amb el seu consentiment i es compromet a traslladar-vos la informació continguda en aquesta Política de Privadesa.
L'usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi el responsable o tercers.


3. FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les finalitats del tractament de les vostres dades seran les següents:

 • Les dades recollides a través del correu electrònic que ens envieu, seran tractades per a una efectiva contestació a les qüestions plantejades.

4. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Interès legítim (art. 6.1.f de l'RGPD): Interès legítim d'ELIANBCN per atendre els requeriments d'informació a través del web i les dades de contacte existents.


5. TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les vostres dades seran conservades el temps mínim necessari per a la finalitat per a la qual es van recollir, així com per atendre les sol·licituds que vostè ens plantegi.


6. DESTINATARIS I CESSIONS

No es faran cessions ni comunicacions de dades, llevat de les expressament previstes per llei.
No es troben previstes les transferències internacionals de dades recollides a través del web.


7. MESURES DE SEGURETAT

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que ELIANBCN ha adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals recopilades. Tot això per evitar la seva alteració, pèrdua i/o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix la normativa vigent, si bé la seguretat absoluta no existeix.


8. EXERCICI DE DRETS

Qualsevol persona té dret a:

 • Obtenir confirmació sobre si s'està procedint al tractament de dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les vostres dades personals;
 • Sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o oposar-se al tractament d'aquestes dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • De la mateixa manera, i en cas que vulgueu exercir el dret de portabilitat, es facilitaran aquestes dades al nou Responsable de Tractament.
 • Té dret a no ésser objecte de decisions automatitzades.

Per fer-ho, els usuaris podran adreçar una comunicació per escrit a l'adreça fiscal o adreça de correu electrònic que figura a l'apartat “Responsable de Tractament” incloent-hi en tots dos casos una fotocòpia del document nacional d'identitat o documentació acreditativa equivalent.

Si ho considereu i quan els vostres drets no hagin estat atesos de forma satisfactòria, podeu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva pàgina web: www.agpd.es


Última actualització: Febrer 2024